Chức năng Hash trực tuyến

Các thuật toán hash được cung cấp bởi Convert chuỗi là các hàm băm mật mã phổ biến. Một hàm băm mật mã là một thủ tục chuyển đổi một cách mà có một khối tùy ý của dữ liệu và trả về một chuỗi bit cố định kích thước, (mật mã) giá trị băm, như vậy là một sự thay đổi vô tình hay cố ý để các dữ liệu sẽ thay đổi giá trị băm. Các dữ liệu sẽ được mã hóa thường được gọi là "thông điệp" và đôi khi giá trị hash được gọi là tóm lược thông điệp hoặc chỉ đơn giản là tiêu hóa. Sử dụng các công cụ dưới đây để dễ dàng tính toán các giá trị hash từ chuỗi dữ liệu tùy ý.

Cookies

Please note that by viewing our site you agree to our use of cookies (see Bảo mật for details). You will only see this message once.

'